KLAUZULA INFORMACYJNA
NA TEMAT PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 

1. Administratorem podanych danych osobowych jest firma Usługi Psychologiczne Aneta Cieśla z siedzibą w Warszawie przy ul. Bluszczańskiej 74 m. 173.

2. Państwa dane osobowe przetwarzane są zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (tzw. RODO).

3. Państwa dane osobowe (imię, nazwisko i numer telefonu) będą przetwarzane, gdyż jest to konieczne do świadczenia Państwu Usług przez firmę (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), a w zakresie danych podanych fakultatywnie (adres e-mail) – podstawą prawną przetwarzania jest Państwa zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

4. Dane osobowe podawane są przez ich właściciela dobrowolnie w celu realizacji Usługi. Jednak Państwa odmowa podania danych w niniejszym formularzu wiąże się z odmową świadczenia Usług.

5. Ponadto Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez firmę, którymi są: ustalenie, dochodzenia lub obrona ewentualnych roszczeń, prowadzenie dokumentacji księgowej oraz dokumentowanie działań prowadzonych w ramach realizacji celów statutowych Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO). Czas przetwarzania danych osobowych w celach opisanych powyżej wyznaczyliśmy na 6 lat od zakończenia roku kalendarzowego, w którym odbyła się ostatnia Usługa na Państwa rzecz.

6. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom współpracującym z firmą w zakresie i w celu, w jakim podmioty te udzielają nam wsparcia w zakresie: prowadzenia sesji psychologicznych i psychoterapeutycznych, administrowania stroną internetową i systemem zapisów, świadczeniem usług hostingu, księgowych, usług e-mailingowych i usług pocztowych.

7. Administrator nie przekazuje danych osobowych państwom trzecim ani organizacjom międzynarodowym.

8. Mają Państwo prawo żądać od firmy dostępu do Państwa danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia danych.

9. Mają Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją wobec przetwarzania Państwa danych w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 lit f RODO). W tym, przede wszystkim masz prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Państwa adresu e-mail w celu wysyłki newslettera.

10. Przysługuje Państwu skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-191 Warszawa)

11. W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących przetwarzania danych osobowych, proszę o kontakt pod adresem: psycholog@anetaciesla.pl lub numerem telefonu: (+48) 512 289 091